عباس مهرپویا

نویسنده

دکترای مطالعات ترجمه

سُراینده‌ی ایرانی

استادیارِ رشته‌ی مطالعاتِ ترجمه

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

عباس مهرپویا

نویسنده

دکترای مطالعات ترجمه

سُراینده‌ی ایرانی

استادیارِ رشته‌ی مطالعاتِ ترجمه

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

ماه: مهر ۱۴۰۲

مهر ۲۷, ۱۴۰۲ واژه و نام‌واژه در زبان

  هستی‌شناسی و کاربردشناسیِ دو مفهومِ واژه/ واژگـی ( wordhood /word) ازیکسو و نام‌واژه/ نام‌واژگـی ( termhood /term (ازسـویِ‌دیگـر درعـینِ…