عباس مهرپویا

نویسنده

دکترای مطالعات ترجمه

سُراینده‌ی ایرانی

استادیارِ رشته‌ی مطالعاتِ ترجمه

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

عباس مهرپویا

نویسنده

دکترای مطالعات ترجمه

سُراینده‌ی ایرانی

استادیارِ رشته‌ی مطالعاتِ ترجمه

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

برچسب: واژگی

مهر ۲۷, ۱۴۰۲ واژه و نام‌واژه در زبان

  هستی‌شناسی و کاربردشناسیِ دو مفهومِ واژه/ واژگـی ( wordhood /word) ازیکسو و نام‌واژه/ نام‌واژگـی ( termhood /term (ازسـویِ‌دیگـر درعـینِ…