عباس مهرپویا

نویسنده

دکترای مطالعات ترجمه

سُراینده‌ی ایرانی

استادیارِ رشته‌ی مطالعاتِ ترجمه

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

عباس مهرپویا

نویسنده

دکترای مطالعات ترجمه

سُراینده‌ی ایرانی

استادیارِ رشته‌ی مطالعاتِ ترجمه

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

نوشته بلاگ

واژه و نام‌واژه در زبان

مهر ۲۷, ۱۴۰۲ واژه و زبان
واژه و نام‌واژه در زبان

 

هستی‌شناسی و کاربردشناسیِ دو مفهومِ واژه/ واژگـی ( wordhood /word)
ازیکسو و نام‌واژه/ نام‌واژگـی ( termhood /term (ازسـویِ‌دیگـر درعـینِ سـادگی گونـه‌ای
پیچیدگی را در خود دارنـد. بـه‌گفتـارِ دیگر، واژه و نـام‌واژه بـه ترتیـب بـه منزلـه دو واحـد
نام‌گذاریِ پدیده‌هایِ همگانی در گفتمان‌های همگانی و پدیده‌هـایِ ویـژه در گفتمـان‌هـای
ویژه هم از هم‌گـونگی برخوردارنـد و هـم بـه یـکجـور واگـونگی در هسـتی‌شناسـی و
کاربردشناسیِ خود دچارند. کابرِ برجسته‌ترین ویژگی نـام‌واژگـان در گفتمـان‌هـایی ویـژه،
همچون گفتمانِ دانشیک، را در سنجش با واژگانِ زبانِ همگانی و گفتمان‌هـایِ فرادانشـیک
در این نکته می‌بیند که یک نام‌واژه برایِ نام‌دهی به مفاهیمِ در پیوند با دانش‌ها و کنش‌هـای
ویژه به کار گرفته میشود (۱۵۲ ۱۹۹۹: Cabré). ازهمین‌روی است که گاه از ایـن واحـدهای
نامگذاری به‌نامِ دانش‌واژه یاد میشود. (مهرپویا و دیگران،‌۱۳۹۸، ص. ۳۲۵)

برچسب ها:
۸ دیدگاه
 • inhouse pharmacy general motilium ۱:۳۵ ق٫ظ آبان ۳۰, ۱۴۰۲ پاسخ

  fabulous

  واژه و نام‌واژه در زبان – دکتر عباس مهرپویا

 • Alireza Alvandi ۳:۰۰ ب٫ظ آذر ۲۱, ۱۴۰۲ پاسخ

  بسیار عالی با تشکر از شما استاد والا مقام

 • ایمان ۱:۴۷ ب٫ظ آذر ۲۸, ۱۴۰۲ پاسخ

  پایدار باشید استاد عزیز ❤❤❤❤

 • M.GH ۲:۱۴ ب٫ظ آذر ۲۸, ۱۴۰۲ پاسخ

  سلام و عرض ادب
  با تشکر از شما بزرگوار آدرس پیج اینستاگرام رو لطف میکنید

درج دیدگاه